Expertise Grondontwikkeling

Als nieuw expertiseveld is toegevoegd de grondontwikkeling. Hierbij moet u denken aan de versterking van de controlfunctie op de diverse processen en activiteiten die komen kijken bij de administratieve vastlegging, planning en begroting, periodieke voortgangsrapportages, jaarwerkzaamheden, opstellen van de jaarrekening, het begeleiden van de accountant bij de controle, de controle van de voortgang bij het bouwrijp en woonrijp maken van gronden voor woningbouw of voor bedrijfsmatige toepassingen en de zgn GREX- grondexploitatiecalculaties.
 
Waar nodig worden aanpassingen verricht binnen de administratie om op een eenvoudige wijze de relevante informatie ten behoeve van het management en de planontwikkelaars vast te leggen en te volgen. Voorts worden adviezen gegeven om op een voor de organisatie zo gunstig mogelijke wijze om te gaan met de ingewikkelde BTW-problematiek behorend bij vastgoed en grondontwikkeling.
 
De Balansanalyse en vooral de opbouw van de posten Onderhandenwerk en voorraden gronden in exploitatie zijn zeer specifieke aandachtsvelden binnen de grondontwikkeling sector. De regelgeving en boekingsgangen behoren tot de meest complexe boekingsgangen op administratief gebied. Applicontrol kan u helpen om deze zaken gestructureerd binnen uw organisatie te optimaliseren.
Voorts komt het regelmatig voor dat vanwege de complexiteit van een en ander de balansweergave aanvankelijk niet juist is geweest. Vaak werken organisaties jaren lang met onjuiste basisinformatie.
Een en ander kan echter leiden tot onjuiste conclusies door bijvoorbeeld banken en andere kredietverstrekkers met alle nare gevolgen daarvan. Een realistische waardering van uw projecten kan essentieel zijn voor het voortbestaan van uw organisatie. Ook hier kan Applicontrol u bij assisteren. 
 
Applicontrol kan ook worden ingehuurd om de door derden of door uw interne specialisten opgestelde GREX-calculaties aan een second opinion onderzoek te onderwerpen. In de praktijk blijkt namelijk regelmatig dat de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij GREX-calculaties is gewerkt met niet realistische basisgegevens die de einwaardecalculaties ernstig kunnen verstoren. Soms kunnen kleine verschillen in calculatiemethoden leiden tot grote verschillen in de eindwaarden en rentabiliteitsberekeningen en daarmee de beoordeling van de haalbaarheid van projecten.    
 
Ook vanuit het besparingsaspect op de kosten van uw accountant kan het interessant zijn om Applicontrol te benaderen. De problematiek op administratief gebied is vrij veel omvattend en complex. Veelal bent u dan ook overgeleverd aan controle en assistentie door dure accountants met tarieven tussen de 125 en 250 Euro per uur. Vergelijkt u dat eens met onze tarieven. Wij maken het werk voor de accountant eenvoudiger en daarmee veel goedkoper. Bovendien hebben wij ervaring met het accountantstraject en doorgaans een specifieke branchekennis die verder gaat of minimaal gelijkwaardig is aan de kennis van de meeste accountants. Derhalve redenen genoeg om eens te consulteren en na te gaan wat  wij specifiek voor uw organisatie kunnen betekenen.