Expertise Onderwijs PO,VO,MBO

ACHTERGROND EN ERVARING IN HET ONDERWIJSVELD
 
ACCOUNTANCY - HOOFD SCHOOLCONTROLE PO
 
De roots van Applicontrol en haar directeur de heer W.J. Jongenelis QC. liggen in het onderwijsveld. Na het behalen van de avond HEAO begonnen als assistent accountant bij de Arenthals & Chaudron Accountantsgroep en daar opgeklommen tot hoofd schoolcontrole belast met de verantwoordelijke schoolcontroles van ongeveer 200 scholen voor basisonderwijs (PO) onder eindverantwoording van de registeraccountant. Door standaardisering van de controles en ontwikkeling van ondersteunende intelligente spreadsheets werd de schoolcontrole teruggebracht naar ongeveer 8 uur per basisschool en werd dit een winstgevende activiteit voor de accountantsorganisatie.
 
RIJKSACCOUNTANTSDIENST OC&W
 
Daarna overgestapt naar de accountantsdienst van het Ministerie van OC&W
-Review activiteiten (controleren van accountants) HBO, fusie Haagse HogeSchool (oprichting)
-Review activiteiten Speciaal Onderwijs Scholen Zuid Holland
- Systemaudit ISOVSO (bekostigingssysteem Speciaal Onderwijs)
 
ADMNISTRATEUR BIJZONDERE OPDRACHTEN / ADVISEUR
 
Daarna overgestapt naar de VBS (Vereniging Bijzondere Scholen) als rechterhand van de directeur van het administratiekantoor van de VBS (destijds 400 scholen in PO , (V)SO en VO)
 
- Bijgedragen aan professionalisering dienstverlening
- Administrateur Troubleshooter (oplossen van problemen met klanten namens de directie)
- Opzet en verzorging van trainingen budgetteren voor directeuren en bestuurders van scholen
- Bijgedragen aan opzet van dienstverlening aan VO-(Voortgezet Onderwijs) organisaties.
- Bijgedragen aan professionalisering OPTIM een onder AIX (UNIX) werkend softwarepakket voor 
   administratiekantoren gericht op het onderwijs.
- Bijgedragen aan de opzet van een nieuw regiokantoor (Amsterdam)
- Advisering directie over oplossen van problemen, prijs/kwaliteit/pakket dienstverlening
- Databasemanagement (inhoudelijk database beheer) -aansturing systeembeheerder
- Ondersteuning VO scholen met wensen om te komen tot automatisering en professionalisering
 
ERVARING BINNEN VO - ADMINISTRATEUR TOT CONTROLLER / FIN. MANAGER
 
Daarna naar het Rijnlands Lyceum Wassenaar, destijds de grootste klant van de VBS en waar eerder voor was gewerkt via de VBS, als assistent administrateur en later gewerkt bij diverse andere scholen als administrateur en controller/financieel manager. In deze functies heeft Walter vrijwel alles geleerd wat relevant is om de directie van complexe scholen uit het VO te ondersteunen en te adviseren op het gebied van leerlingenadministratie, personeelsadministratie, salarisadministratie, rechtspositie, begroting en budgettering, jaarwerk, professionalisering ICT, opzet mediatheek, aanpak onderhoud gebouw, contractbeheer en inkoop, modernisering onderwijsmethoden en lesmaterialen, financieel beleid en slimme inzet van PR om meer leerlingen binnen te halen en de school te promoten tegen relatief geringe kosten. Hiermee zijn bewezen grote successen geboekt waaronder bij een brede VO-school met problemen die hij heeft helpen moderniseren en die dankzij het volgen van zijn adviezen is gegroeid van 1560 naar 2080 leerlingen door autonome groei in 3 jaar tijd.
 
APPLICATIE ONTWIKKELING / BOUW MIS VOOR VO
 
Gelijktijdig met deze ontwikkelingen is in 1996 Applicontrol gestart met de ontwikkeling van intelligente spreadsheets en Management Informatiesystemen voor het VO gebouwd met behulp van Lotus 123 die destijds tot de top van Nederland behoorden qua werkzaamheid en gebruikersgemak, speciaal ontwikkeld voor het financieel management en directeuren van scholen zonder veel automatiseringskennis. Deze managementinformatiesystemen waren gebouwd op basis van de ABTM (Activity Based Target Management) filosofie een door Applicontrol ontwikkeld concept om te komen tot beheersing van de personeelslasten in het onderwijs en waarop Walter ook als HOFAM-controller is afgestudeerd. Walter was hiermee de eerste afgestudeerde onderwijs HOFAM controller. Ook buiten het onderwijs zijn later voor het MKB met de ABTM aanpak goede resultaten gehaald.
 
DE ABTM-aanpak is een aanpak gebaseerd op een combinatie van Activity Based Costing, Target Costing-principes, Targetmanagement, Management accounting, Balance Scorecard, HRM, ERP en rolling forecasttechnieken, What IF-analyses ter ondersteuning van het strategisch beleid, en een meerjarenplanningshorizon van 6 jaar (doorlooptijd van een student in het VO). Jarenlang heeft Applicontrol met de ontwikkeling van deze software binnen Lotus 123-spreadsheets voor scholen uit het VO voorop gelopen in de markt.  Na terugtrekking van Lotus 123 uit de markt is Applicontrol met deze activiteiten in 2000 gestaakt.
 
CONTROLLER MBO / SUBSIDIE ADVISEUR
Sedertdien zijn naast veel andere activiteiten voor het bedrijfsleven ook regelmatig activiteiten verricht voor onderwijsinstellingen op interimbasis. Ook met de ondersteuning van de controllersgroep en directieleden van een grote onderwijsorganisatie op het gebied van MBO is vervolgens veel kennis opgedaan van de financiering van het MBO en het VMBO, de versterking van de control-functie van MBO en VO scholen en in het bijzonder heeft hij zich gespecialiseerd op de aanvraag en het verantwoordingstraject van onderwijssubsidies van het Platform BVE, en de begeleiding van stuurgroepleden op financieel gebied. Applicontrol kan u hierbij ook helpen en heeft in het verleden vaak bewezen betere kwaliteiten te leveren dan veel andere veel duurdere organisaties. Daar waar anderen vragen om een % van de subsidie van 10 a 15 % , berekenen wij onze feitelijke tijd hetgeen zeker bij miljoenen subsidies dan neer komt op 3 a 5%. De winst is voor uw organisatie.
 
Overweegt u een subsidie aanvraag in te dienen vraag dan bij Applicontrol om een second opinion. Het feit dat Applicontrol betrokken is bij een subsidie aanvraag kan uw kans op succes op toekenning / toewijzing van de subsidie aanmerkelijk verhogen. Immers in toenemende mate is ook bij de aanvraag de borging van een goede AO-IC-RM tijdens het project belangrijk en tevens een eis om ook daadwerkelijk alle subsidie binnen te halen. Ook hier hebben wij in de praktijk bewezen het verschil te kunnen uitmaken.
 
Applicontrol is ook lid van de VAP, het overkoepelend lichaam voor administrateurs in het voortgezet onderwijs (VO), en volgt de onderwijsontwikkelingen op grote lijnen ook in tijden dat zij opdrachten verricht ten behoeve van andere cliënten in andere sectoren.
 
 
SPECIALE BETAALBARE CONCURRERENDE TARIEVEN VOOR HET ONDERWIJS
 
Feitelijk zou ons tarief voor ondersteuning 100 Euro moeten zijn. Applicontrol is echter goed op de hoogte van de veelal beperkte middelen die in het onderwijs aanwezig zijn en subsidieert derhalve een deel van de bijdrage die feitelijk realistisch zou zijn voor haar adviezen.
 
Kleine minder daadkrachtige scholen betalen zo wat minder dan grote rijke scholen.  
Onderwijsinstellingen kunnen dan ook al de hulp inroepen van ondersteuning door Applicontrol vanaf een bedrag van 60 Euro per uur voor kleine organisaties (200-1500 LL) en 75 Euro (1500-3000 LL) voor wat grotere organisaties en vanaf 80 Euro (3000-10000 LL) en 90 Euro (10.000 < ), ook afhankelijk van de duur en omvang van de opdracht en de meerwaarde die wij kunnen betekenen voor uw organisatie. Alle tarieven zijn exclusief BTW. Als u belangstelling heeft voor onze ondersteuning nodigen wij u uit om ons uit te nodigen om samen de mogelijkheden met u door te nemen.
 
APPLICONTROL BEVORDERT HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZES
 
Applicontrol vind het belangrijk dat juist in het onderwijs de juiste keuzes worden gemaakt om de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk te laten zijn. Zij heeft gezien wat voor desastreuze gevolgen scholen staan als niet de juiste keuzes worden gemaakt.
 
APPLICONTROL HEEFT MET HAAR ADVIEZEN JAREN VOOROP GELOPEN BINNEN HET VO
 
Zij heeft scholen met groeiproblemen begeleid tot zeer succesvolle onderwijsinstellingen met explosieve leerlingengroei door het maken van andere keuzes. Zij heeft aan de basis gestaan van budgettering in het modern onderwijs onder FBS en Lumpsumfinanciering, Zij was een der eerste die het taakbeleid van scholen professioneel beheersbaar en inzichtelijk maakte, Zij liep vooraan met de ontwikkeling van afwijkende lestijden, etc. etc. Zij was de eerste met haar Managementinformatiesystemen waarin eenvoudig in detailniveau en op hoofdlijnen per docent/ per vakgebied/per school gewerkt werd met op werkelijke carrierepatronen gebaseerde meerjarenramingen van de personeelslasten, VVF-trede analyses, zij was de eerste met jaartaakoverzichten / prestatiecontracten op individueel niveau, Zij was de eerste met de automatische jaarrekeningmodules in het VO, waarbij alles volgens de nieuwste richtlijnen van het Ministerie werd gerapporteerd. etc. etc.
 
VELE SCHOOLBESTUREN ZIJN U REEDS VOORGEGAAN
 
Zij was de adviseur van vele directieleden in vele VO-scholen door het hele land etc. Kortom vanaf 1996 tot 2000 liep Applicontrol voorop in alle ontwikkelingen binnen het VO. Daarna zij vooral interimopdrachten uitgevoerd binnen scholen in de financiële discipline. Applicontrol weet dan ook vrijwel alles wat relevant is om een school onderscheidend goed te laten functioneren en kan u helpen met prioriteitstelling analyse en advies op alle gebieden het VO betreffende. 
 
APPLICONTROL RICHT ZICH OP DE MENS IN DE ORGANISATIE
 
Onderscheidend van veel andere financieel adviseurs richt Applicontrol zich ook in het bijzonder op de mens in de organisatie zonder daarbij de noodzakelijke zakelijke benadering uit het oog te verliezen. Zeker in het onderwijs draait het om mensen. De motivatie, de kwaliteit van leermiddelen en lesondersteunend materiaal, de ondersteuning en begrip en medewerking van collega's, de onderlinge communicatie, maar ook het imago van uw school, dat wat de mensen uitstralen.
 
Applicontrol heeft veel positieve ervaringen opgedaan met het op een gedoseerde wijze serieus luisteren naar de mensen in uw organisatie en naar mensen buiten uw organisatie en het in balans brengen van een en ander met de doelstellingen van de onderwijsinstellingen. Met een andere aanpak van budgettering, investering en groot onderhoud en andere prioriteringen zijn soms resultaten mogelijk die voorheen voor onmogelijk werden gehouden. Ook hier gaat het om het stellen van de juiste keuzes en open en eerlijke eenduidige communicatie. Als u ook nieuwsgierig bent geworden naar wat wij mogelijk voor u kunnen betekenen kunt u contact met ons opnemen.