Gildecontrollers

APPLICONTROL LID GILDECONTROLLERS
 
Applicontrol is aangesloten bij de Gildecontrollers. Gildecontrollers is een samenwerkingsverband van hoogwaardig opgeleide zelfstandige controllers (minimaal QC, RC of gelijkwaardig) met minimaal 10 jaar ervaring als interimmanager en of interimcontroller in diverse organisaties in Nederland en of België en die in hun vak hebben bewezen om te zorgen voor een duidelijke meerwaarde voor de bedrijven die zij hebben geadviseerd. Hiermee behoren deze hierna te noemen gildecontrollers tot de top van Nederland en België. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van een netwerk over Nederland en het Vlaamse deel van België van ongeveer 50 tot 100 zelfstandige samenwerkende controllers die aan deze eisen voldoen. Regelmatig sluiten nieuwe controllers zich aan hetgeen goed is voor de stimulering van het bedrijfsleven. 
 
VOORDELEN VAN LIDMAATSCHAP VAN DE GILDECONTROLLERS
 
Het grote voordeel van de gildecontrollers zit vooral in de voordelen van de samenwerking tussen de diverse gildecontrollers, het delen van kennis en klanten met elkaar en dit alles tegen een jaarlijkse contributie van slechts € 1.200 op jaarbasis. Naar verwacht zulllen de gildecontrollers zelf ook een veelvoud van dit bedrag met hun organisatie terugverdienen. Hierbij kunt u denken aan o.a. het volgende:
 
- gratis seminars over nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied van planning, control en risk
- gratis bijwonen van productpresentaties relevante software op gebied van P&C en risk.
- beperkte vaste intermediairbemiddelingskosten door uitschakeling headhuntersfee voor opdrachten
- samenwerken van gildecontrollers om elkaar opdrachten te gunnen
- kennisdeling met elkaar, elkaar opleiden, elkaar helpen met handige tools
- goede gratis promotiemogelijkheden met STAR-case weblink concept (uniek)
- samenwerking ook met anderen tegen gunstige tarieven binnen rent a controller concept
- kortingen op producten van samenwerkende partners
- gezamenlijke marketing voor dienstverlening aangesloten gildecontrollers.
- gezamenlijke helpdesk voor dienstverlening aangesloten gilde controllers
- samen staan we sterk , zijn wij meer interessant, ook voor de topbedrijven in Nederland
- kleine bijverdiensten mogelijk in perioden dat het hoofdinkomen stagneert
- leuk om met elkaar iets te doen voor kleine ondernemingen, bedrijven in problemen en het onderwijs
 
 
ADVISERING
 
Gildecontrollers richten zich vooral op de advisering over onderwerpen als bijv. ;
 
Strategie
Missie
Doelgroepen
Marketing
Productinnovatie
Prijs/ Kwaliteit
Verhogen effectiviteit en rendement
Implementatie en optimalisatie Planning en Control
Veranderingsmanagement
Second Opinions aangaande werkzaamheden van accountants, boekhoudkantoren etc.
Fiscale Advisering
Risicobeheersing
Nieuwe ondernemerskansen
Opstelling Bedrijfsplan / Subsidie aanvraag / Financieringsaanvraag
 
Gildecontrollers hebben gezamenlijk een enorme ervaring in alle sectoren van het bedrijfsleven en ook de publieke sector. Naast hun normale dienstverlening aan multinationals, en andere grote bedrijven als interimmanager / interimcontroller tegen tarieven van veelal  €75 tot €200 per uur, afhankelijk van de omvang van de opdracht en de meerwaarde voor die organisaties, hebben de aangesloten controllers zich ook gecommitteerd om in beperkte mate tegen sterk gereduceerde tarieven ook kleinere bedrijven uit het MKB en starters met een zakelijk interessant initiatief te ondersteunen met hun adviezen. 
 
Ondernemers met een kleine omzet, met een beperkt budget worden in dit kader geadviseerd door de gildecontrollers die normaliter voor hen onbetaalbaar zijn, omtrent de mogelijk zakelijk realistische verwezenlijking van hun dromen binnen een rent a controller project concept gedurende een periode van 2 jaar  en met  4 of 8 contactmomenten per jaar / per onderneming.
 
De periode van 2 jaar ligt in principe vast, doch na 2 jaar kan opnieuw een aanvraag worden ingediend tegen de dan geldende condities. Proefondervindelijk is echter gebleken dat veel ondernemingen (meer dan 80%) gedurende deze 2 jaar zoveel geleerd hebben dat zij zonder enig nadeel zelfstandig in staat zijn om hun onderneming meer succesvol te maken en op de ingeslagen koers verder te gaan. 
 
PRIJZEN RENT A CONTROLLER CONCEPT VOOR MKB - ONDERSTEUNING GILDECONTROLLERS
Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten
 
MKB-omzetgerelateerd
OMZET (netto)
totale ondersteuning
  4 contactmomenten
   totaal  voor 52 uur
8 contactmomenten
totaal voor 128 uur(max)
Prijs per extra uur
 
0            - 25.000
€ 1.500 € 3.000 € 25
25.000   -  30.000 € 1.750 € 3.500 € 30
30.000   -  40.000 € 2.000 € 4.000 € 35
40.000   -  50.000 € 2.250 € 4.500 € 40
50.000   -  75.000 € 2.500 € 5.000 € 45
75.000   - 100.000 € 2.750 € 5.500 € 50
100.000 - 150.000 € 3.000 € 6.000 € 55
150.000 - 250.000 € 3.250 € 6.500 € 60
250.000 - 500.000 € 3.500 € 7.000 € 65
 
Een contactmoment bestaat uit 1 dagdeel (4 uur) bij u op locatie / thuis inclusief reistijd
Bij 4 x contact, uitwerken 8 uur en 1 uur tel. begeleiding / moment inbegrepen, max 52 uur
Bij 8 xcontact, uitwerken 10 uur en 2 uur tel begeleiding / moment inbegrepen, max 128 uur
voor de overige tijd benodigd voor uitwerken etc. geldt de prijs per uur.
U bepaalt zelf in overleg met de gildecontroller op welke momenten het contactmoment plaats heeft.
Vergelijkt u deze tarieven eens met uw tarief voor uw accountant en andere adviseurs en u ziet direct waarom gildecontrollerondersteuning altijd voor u uitkomt op een WIN / WIN situatie.
 
TOELICHTING BIJ DE DIENSTVERLENING
 
Voor veel ondernemers zijn 4 contactmomenten per jaar al voldoende om een behoorlijke bijdrage te leveren aan het succes van hun onderneming.
Voor organisaties die tevens een bedrijfsplan willen laten maken bijvoorbeeld ivm aanvragen voor bedrijfsfinanciering, doorstartscenario's en vraagstukken met meer complexiteit adviseren wij het pakket met 8 contactmomenten. De eventuele extra uren om zaken voor u te onderzoeken en uit te werken kunnen dan uiteraard in overleg met u tegen een extra laag en concurrerend tarief per uur plaatsvinden ten kantore van de gildecontrollers.
 
Ingeval blijkt dat naast de overeengekomen dienstverlening ingevolge het rent a controller concept door de klant met de gildecontroller ook een andere vorm van dienstverlening wordt overeengekomen is dit een zaak van de klant met de desbetreffende controller. De controller is voor die overige dienstverlening vrij om zelf met de klant een tarief voor deze extra dienstverlening over een te komen. Indien de controller om welke reden dan ook niet in staat is om de door de cliënt gewenste extra dienstverlening tijdig te geven is dit geen zaak waarbij teruggegrepen kan worden op de overeengekomen voorwaarden als hieronder vermeld.
 
Applicontrol kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de kwaliteit en aard van deze extra dienstverlening en of het hanteren van een ander prijsbeleid voor die extra dienstverlening. Op speciaal verzoek van de cliënt en de gildecontroller samen kan mogelijk een onderzoek worden gedaan of een andere partner van Applicontrol tijdelijk of structureel ondersteuning kan verlenen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld activiteiten met een administratief, fiscaal karakter met deadlines etc. die door ziekte , ontstentenis, afwezigheid of anderszins niet tijdig kunnen worden verricht door de desbetreffende controller. 
 
 
BIJZONDERE VOORWAARDEN
 
Contracten met de gildecontrollers ingevolge het rent a controller concept hebben in alle gevallen een looptijd van 2 jaar. Naast de bovenstaande bedragen is door de klanten een eenmalige bemiddelingsfee verschuldigd aan Applicontrol van 10 x het bovenvermelde uurtarief ongeacht het aantal contactmomenten of uren dat daadwerkelijk van de diensten van de gildecontrollers gebruik wordt gemaakt.
 
Na de totstandkoming van het klant / controller contact is de betreffende gildecontroller volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening richting zijn klant en zal ook zelf zorgdragen voor de facturering conform de bij aanvang van de opdracht vastgelegde overeengekomen en met de klant gemaakte afspraken.
 
Voor de omzet wordt uitgegaan van de gemiddelde omzet over de laatste 3 jaar.
Als ondernemingen korter bestaan wordt uitgegaan van de gemiddelde omzet over de kortere periode herleid naar jaarbasis.
 
De overeengekomen prijzen ingevolge het rent a controller concept gelden voor de gehele contractduur van 2 jaar en zullen niet tussentijds gedurende de looptijd van het contract eenzijdig kunnen worden aangepast door de gildecontroller. Na het verstrijken van de periode van 2 jaar zal het concept niet ongewijzigd worden voortgezet en verlengd. Wel kan een nieuw contract worden overeengekomen.
 
Applicontrol kan voor het niet nakomen van onderlinge verplichtingen tussen een zelfstandig werkende gildecontroller en een cliënt geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Wel zal in het kader van de bewaking van de kwaliteit aan het eind van de opdracht een korte monitor
plaats vinden waarin zowel de klant als de controller worden gevraagd om wat standaard vragen te beantwoorden over hoe men de begeleiding heeft ervaren en wat het concrete resultaat is geweest na afloop van die 2 jaar begeleiding.
 
Het niet nakomen van verplichtingen door een aangesloten gildecontroller kan leiden tot schadeplichtigheid van de gildecontroller tot een bedrag  van maximaal 50% van de reeds door de cliënt betaalde premies en ook royement uit het controllersgilde van de desbetreffende controller.  
Indien deze onwaarschijnlijk geachte situatie zich voordoet zal een andere gildecontroller de dienstverlening overnemen ten behoeve van de cliënt.Hiervoor zal in dat geval niet opnieuw bemiddelingsfee verschuldigd zijn. 
 
ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
 
Indien blijkt dat de ondersteuning door de gildecontrollers voor uw organisatie alleen niet voldoende is omdat tevens behoefte bestaat aan meer administratieve ondersteuning of anderszins kan ook tegen gunstige condities gebruik worden gemaakt van de expertise van andere controllers / accountants / administratiekantoren etc. met wie wordt samengewerkt eveneens binnen dit rent a controllerconcept. Uiteraard dient voor die service van meer uitvoerende aard een apart contract te worden afgesloten en ook tegen andere concurrende prijscondities.