Algemene Voorwaarden Applicontrol Controllerservice

Algemene voorwaarden

Artikel 1.De ‘opdrachtgever’ in deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke en rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Applicontrol.

 

 
Artikel 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en opdrachten - in de ruimste zin des woords – die Applicontrol ten behoeve van de opdrachtgever uitvoert.

 

 
Artikel 3. Applicontrol stelt, op basis van gegevens verzameld tijdens gesprekken met de opdrachtgever, een voorstel van dienstverlening op, de Offerte. Daarin kan zij verschillende tarieven hanteren voor de verschillende soorten van dienstverlening. 

 

 
Artikel 4. De opdrachtgever staat er voor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdrachten relevante informatie tijdig aan Applicontrol wordt verstrekt en correct is. Applicontrol kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van haar advisering en haar overige dienstverlening en kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen door eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.

 

 
Artikel 5. Het voorstel van offerte kent een geldigheid van 3 maanden. Schriftelijke acceptatie van de offerte binnen deze termijn door de Opdrachtgever leidt direct tot een overeenkomst tussen opdrachtgever en Applicontrol. Na het verstrijken van deze termijn kan eveneens een overeenkomst tot stand komen, doch dan kunnen indien dit naar visie van Applicontrol nodig is ook iets hogere afwijkende tarieven worden gehanteerd.   

 

 
Artikel 6. Pas nadat schriftelijke acceptatie van de offerte door de opdrachtgever is aanvaard is Applicontrol in principe gehouden de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Op verzoek van de opdrachtgever kan Applicontrol ook reeds eerder werkzaamheden voor de opdrachtgever verrichten waarover eerder mondelinge overeenstemming was bereikt. Deze mondelinge overeenstemming kan blijken uit het ter beschikking stellen van stukken en het mede ondertekenen van stukken aan derden opgesteld door of in samenwerking met Applicontrol en of haar directeur.  Indien conform wens van de opdrachtgever Applicontrol eerder tot uitvoering van de opdracht overgaat, vooruitlopend op schriftelijke aanvaarding van het voorstel, dan zal de tekst van het voorstel gelden als overeenkomst.

 

 
Artikel 7.Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle essentiële informatie, documenten en gegevens die Applicontrol nodig heeft. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Applicontrol en de opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 

 
Artikel 8. Applicontrol voert de opdracht uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Applicontrol kan echter niet garanderen dat het door de opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt, en aanvaard daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid. 

 

 
Artikel 9.Aan Applicontrol komen in principe alle industriële- en intellectuele eigendomsrechten toe die bij het uitvoeren van de opdracht ontstaan, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten. Partijen kunnen schriftelijk afzonderlijke afspraken maken indien Applicontrol wordt ingehuurd om werkzaamheden te verrichten om zaken te ontwikkelen ten behoeve van de opdrachtgever , ook met het doel om de daarbij behorende rechten over te dragen aan de opdrachtgever 

 

 
Artikel 10. Applicontrol heeft het recht om naar eigen inzicht derden in te schakelen na voorgaand overleg met de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht. Kosten gemoeid met inschakeling van derden door Applicontrol voorgefinancierd zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. In afwijking van voorfinanciering kan eveneens worden overeengekomen dat opdrachtgever direct deze kosten voor derden zelf zal voldoen aan die derden.
 
Artikel 11. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen. Applicontrol behoudt zich zelf echter het recht om de opdrachtgever als referentie gebruiken en in algemene termen over de aard van de opdracht te communiceren tenzij opdrachtgever te kennen geeft dat zij dit uitdrukkelijk niet wenst.

 

 
Artikel 12. Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming de opdracht beëindigen, wijzigen of opschorten. In geval van beeindiging zal Applicontrol de tot dan toe gemaakte kosten alsmede haar gemiste winstmarge in rekening brengen. Indien een wijziging van de inhoud van de opdracht leidt tot meerwerk voor Applicontrol dan zal het meerwerk aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

 
Artikel 13. Applicontrol brengt haar diensten in rekening aan opdrachtgever door middel van facturen waarvoor een betaaltermijn van 30 dagen geldt.
 
Artikel 14. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een afzonderlijke ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is zal deze tevens €40 Euro extra verschuldigd zijn aan administratiekosten. Na verloop van 30 dagen is tevens over het totale bedrag van de oorspronkelijke vordering verhoogd met de administratiekosten een vertragingsrente verschuldigd van minimaal 1%. per maand. Na verloop van 60 dagen is tevens een buitengerechtelijke kostenvergoeding verschuldigd van 15% over de eerste €2.500 te verhogen met 10% over de volgende 2.500, 5% over de daaropvolgende 5.000 en 1% over het eventueel resterend saldo, van het totaal uitstaande bedrag en zal de vordering uit handen kunnen worden gegeven aan een incassoburo of deurwaarder. Alle eventueel gerechtelijke kosten hieraan verbonden zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 15. Applicontrol heeft het recht bij de uitvoering van haar werkzaamheden de te leveren diensten aan de opdrachtgever afhankelijk te stellen van betaling van de facturen die met de opdracht gemoeid zijn. Applicontrol heeft het recht van retentie op door de opdrachtgever afgegeven bescheiden tot het moment dat alle facturen betaald zijn.  Indien de factuur niet binnen de geldende termijn betaald wordt kan Applicontrol eenzijdig besluiten om haar werkzaamheden  op te schorten of te staken.  Dit kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van Applicontrol op welke grond dan ook.

 

Artikel 16. In afwijking van de reguliere betaaltermijn kunnen door Applicontrol betalingsregelingen worden overeengekomen. Indien de betalingsregeling niet tijdig wordt nagekomen door de opdrachtgever kan Applicontrol alsnog besluiten om de betalingsregeling in te trekken en te handelen overeenkomstig het gestelde in Artikel 14 van deze voorwaarden.  

 

Artikel 17. Indien sprake is van overmacht bij één van de partijen om haar verplichtingen na te komen, zal deze partij daarvan onmiddelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Indien Applicontrol bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk in rekening te brengen aan de opdrachtgever.  

 

 
Artikel 18. Applicontrol heeft het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van twee weken, indien en voorzover Applicontrol aangeeft dat zij de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht  niet tijdig kan nakomen of voltooien. Applicontrol kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige directe schade of indirecte schade van opdrachtgever voor het opzeggen van een opdracht ingevolge deze bepaling.
 
Artikel 19. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijk tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement is ingediend, surséance van betaling is aangevraagd, liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Applicontrol is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

 

 
Artikel 20. De opdracht die tussen Applicontrol en de opdrachtgever tot stand komt betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Applicontrol kan dan ook geen enkele garantie bieden dat haar werkzaamheden het door de opdrachtgever beoogde resultaat, bijvoorbeeld ten aanzien van omzet- en winstverwachtingen, financieringen, subsidies, fiscale teruggaves of anderszins, wordt bereikt. De aansprakelijkheid van Applicontrol wordt voor al haar adviezen en overige diensten aan opdrachtgever volledig uitgesloten. In die situaties dat de rechter echter (mede)aansprakelijkheid aanwezig acht zal de schade nimmer meer kunnen bedragen dan het bedrag dat met de opdracht gemoeid is en welk deel van dat bedrag valt te kwalificeren als directe schade. Applicontrol sluit alle aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade nadrukkelijk uit.

 

 
Artikel 21 Indien opdrachtgever van mening is dat gefactureerde werkzaamheden onjuist dan wel ten onrechte zijn gefactureerd betaalt opdrachtgever binnen de betalingstermijn het bedrag dat volgens opdrachtgever terecht verschuldigd is onder schriftelijke reactie van de beweegredenen om te komen tot een afwijkende betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Applicontrol zal dan binnen 30 dagen eveneens schriftelijk reageren op een  van opdrachtgever ontvangen verzoek tot aanpassing van de factuur. In geen geval zal een geschil over een factuur echter leiden tot een opschorting van de betalingsverplichting over het gehele terecht gefactureerde deel van een factuur.  
 
Artikel 22. Applicontrol is ingeschreven onder nummer 27158269 van de KvK voor Haaglanden. Op de betrekkingen tussen Applicontrol en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele procedures zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Den Haag.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

?xml:namespace>